ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง and Cataloging standards
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9781555707460 (alk. paper)
 ISBN 1555707467 (alk. paper)
 ผู้แต่ง Miller, Steven J., 1954-
 ชื่อเรื่อง Metadata for digital collections : a how-to-do-it manual/ Steven J. Miller
 พิมพลักษณ์ New York : Neal-Schuman Publishers, & 69;2011
 เลขเรียก CAT M647 2011
 เลขเรียก Z695.24 .M55 2011
 เลขเรียก Z695.24 .M55 2011
 รูปเล่ม xxiii, 343 pages : illustrations ; 28 cm
 หมายเหตุ Contents: Foreword / Diane I. Hillmann
-- Introduction to metadatafor digital collections
-- What is metadata?
-- What is adigital collection?
-- What does metadata do?
-- Types ofmetadata
-- Metadata standards
-- Creating a digitalcollection
-- Metadata for digital collections
--Designing and documenting a metadata scheme
-- Creatingmetadata for digital objects -- Metadata sharing,harvesting, and aggregating -- Summary -- References --Introduction to resource description and Dublin Core --Resource description fundamentals -- Resource description-- Resources -- Metadata descriptions and records --Granularity of description -- Element repeatability --Element functionality -- Local versus standard, shareableelement sets -- Describing digital versus originalresources -- The one-to-one principle -- Content versuscarrier -- Problems with the one-to-one principle inpractice -- Practical options for maintaining one-to-one -- Descriptive versus administrative metadata --The needfor research -- Introduction to the Dublin Core metadataelement set -- Simple (Unqualified) Dublin Core --Qualified Dublin Core -- Creation and use of Dublin Coremetadata -- The Dublin Core elements in practice --Summary -- References -- Resource identification andresponsibility elements -- Basic resource identificationelements -- Titles -- Dublin Core title -- Identifiers --Dublin Core identifier -- Dates -- Dublin Core date --Languages -- Dublin Core language -- Resource attributesnot readily accommodated in Dublin Core -- Name,responsibility, and intellectual property elements --Names and roles of agents responsible for resources --Dublin Core creator and contributor -- Publishers andpublication -- Dublin Core publisher -- Rights, ownership,and restrictions on access -- Dublin Core rights --Summary -- References -- Resource content and relationshipelements -- Resource content and carrier elements --Content types and genres -- Dublin Core type -- Formatsand physical description -- Dublin Core format -- Subjectcontent elements -- Subjects -- Subject analysis,representation, and retrieval -- Analyzing and identifyingsubject content -- Aboutness, ofness, isness, and facets -- Exhaustivity : number of subject terms -- Specificity :specific versus general subject terms
 หมายเหตุ Subject analysis and indexing of images
-- Dublin Coresubject
-- Dublin Core coverage
-- Descriptions, abstracts,and tables of contents
-- Dublin Core description
--Resource relationship elements
-- Relationships amongdifferent resources
-- Dublin Core relation and source
--Dublin Core full record examples
-- Mapping local elementsto Dublin Core
-- Summary -- References -- Controlledvocabularies for improved resource discovery -- Improvingresource discovery -- Types of controlled vocabularies --Lists -- Synonym rings -- Authority files -- Taxonomiesand classification schemes -- Thesauri -- Subject Headinglists -- Using established vocabularies -- Creating yourown vocabularies -- Creating your own vocabularies --Summary -- References -- XML-encoded metadata -- XMLmetadata basics -- Introduction to metadata encoding andXML -- XML syntax : elements and attributes -- Well-formedversus valid XML -- XML namespaces and metadata modularity-- Creating metadata in XML -- XML metadata recordexamples -- Dublin Core in XML -- MODS XML -- Anatomy ofan XML metadata record -- Summary -- References -- MODS :the Metadata Object Description Schema -- Introduction andoverview -- MODS implementation projects -- MODSdocumentation -- MODS XML structure -- Container elementsand subelements -- Element attributes -- Flexibility inMODS level of detail and granularity -- MODS elements : anoverview with examples -- TitleInfo -- Name --TypeOfResource -- Genre -- Origin info -- Language --Physical description -- Abstract -- TableOfContents --Target audience -- Note -- Subject -- Classification --Related item -- Identifier -- Location -- AccessCondition-- Part -- Extension -- Record info -- MODS records --Complete MODS record example -- Creating MODS XML records-- Displaying and transforming MODS XML records --Qualified Dublin Core and MODS record comparison --Mapping from Dublin Core to MODS -- Automated mapping fromsimple Dublin Core to simple MODS -- Human mapping fromqualified Dublin Core to Richer MODS -- Summary --References -- VRA Core : the Visual Resources AssociationCore Categories -- Introduction and overview -- Metadatafor museum objects -- Metadata standards for museumobjects -- VRA 3.0 overview -- VRA 3.0 record examples --VRA 4.0 overview -- VRA 4.0 record examples
 หมายเหตุ Summary
-- Reference
-- Metadata interoperability,shareability, and quality
-- Interoperability
-- Short-and long-term metadata viability
-- Metadata sharing,harvesting, and aggregating
-- OAI metadata harvesting
--Metadata mapping and crosswalks
-- Metadata conversion andprocessing
-- Example of metadata harvesting, processing,and aggregating
-- Good quality and shareable metadata --Assessing metadata quality -- Five ways to improve yourmetadata quality and interoperability -- Summary --References -- Designing and documenting a metadata scheme-- Metadata scheme design and documentation --Introduction -- Analyze context, content, and users anddetermine functional requirements -- Select and develop anelement set -- General / Cross-collection metadata schemedesign -- Collection-specific metadata scheme design --Factors in choice of metadata element set -- Establishelement and database specifications -- Establishcontrolled vocabularies and encoding schemes -- Developcontent guidelines -- Document the scheme -- Metadatadesign examples -- General application profile examples --Collaborative digitization program Dublin Core metadatadocumentation -- OhioLINK Dublin Core metadatadocumentation -- Indiana memory Dublin Core metadatadocumentation -- DLF/Aquifer MODS metadata documentation -- Collection-specific application profile examples --University of Washington^'s architecture collectionmetadata documentation -- University of Washington^'smusical instruments collection metadata documentation --University of Wisconsin-Milwaukee^'s transportationcollection metadata documentation -- CONTENTdm examples --Summary -- References -- Metadata, linked data, and theSemantic Web -- What are linked data and the semantic weband why care about them? -- Linked open data and theresource description framework -- Statements, properties,values, and RDF triples -- URIs: uniform resourceidentifiers -- Literals, strings, and things -- The powerof linking and querying in the linked data cloud -- RDF/XML -- Linked data and digital collections -- Dublin Core: from a core metadata element set for the web to a corevocabulary for linked data -- The DCMI abstract model(DCAM) -- Dublin Core application profiles -- Metadataregistries -- What does all of this have to do with me? --Summary -- References
 หมายเหตุ Summary: Reference -- Metadata interoperability, shareability, andquality -- Interoperability -- Short- and long-termmetadata viability -- Metadata sharing, harvesting, andaggregating -- OAI metadata harvesting -- Metadata mappingand crosswalks -- Metadata conversion and processing --Example of metadata harvesting, processing, andaggregating -- Good quality and shareable metadata --Assessing metadata quality -- Five ways to improve yourmetadata quality and interoperability -- Summary --References -- Designing and documenting a metadata scheme-- Metadata scheme design and documentation --Introduction -- Analyze context, content, and users anddetermine functional requirements -- Select and develop anelement set -- General / Cross-collection metadata schemedesign -- Collection-specific metadata scheme design --Factors in choice of metadata element set -- Establishelement and database specifications -- Establishcontrolled vocabularies and encoding schemes -- Developcontent guidelines -- Document the scheme -- Metadatadesign examples -- General application profile examples --Collaborative digitization program Dublin Core metadatadocumentation -- OhioLINK Dublin Core metadatadocumentation -- Indiana memory Dublin Core metadatadocumentation -- DLF/Aquifer MODS metadata documentation -- Collection-specific application profile examples --University of Washington^'s architecture collectionmetadata documentation -- University of Washington^'smusical instruments collection metadata documentation --University of Wisconsin-Milwaukee^'s transportationcollection metadata documentation -- CONTENTdm examples --Summary -- References -- Metadata, linked data, and theSemantic Web -- What are linked data and the semantic weband why care about them? -- Linked open data and theresource description framework -- Statements, properties,values, and RDF triples -- URIs: uniform resourceidentifiers -- Literals, strings, and things -- The powerof linking and querying in the linked data cloud -- RDF/XML -- Linked data and digital collections -- Dublin Core: from a core metadata element set for the web to a corevocabulary for linked data -- The DCMI abstract model(DCAM) -- Dublin Core application profiles -- Metadataregistries -- What does all of this have to do with me? --Summary -- References
 หัวเรื่อง Cataloging of electronic information resources--Standards
 หัวเรื่อง Metadata--Standards
 หัวเรื่อง Dublin Core
 หัวเรื่อง Cataloging--methods
 หัวเรื่อง Cataloging--standards
 หัวเรื่อง Vocabulary, Controlled
 หัวเรื่อง Libraries, Digital--standards
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011  
  Barcode: 004648
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011 C..2 
  Barcode: 004649
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
  จอง
3. หนังสือ
หนังสือ
CAT M647 2011 ฉ.3 
  Barcode: 004864
ห้องปฏิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 129110

 Copyright 2023. All Rights Reserved.