ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 0 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 M
 แผนที่
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 bk
 หนังสือ
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกได้ 16 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 365 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
นักศึกษาระดับปริญญาโท   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาเอก   ยืมออกไม่ได้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2021. All Rights Reserved.