ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
1 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.) 1
2 1. การเงิน-- รายงาน. 2. บัญชีและการบัญชี. 1
3 1. การจัดการความรู้ 1
4 1. การตลาด 1
5 1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ-ภาษี. 2.ภาษี- - การประมวลผลข้อมูล. 1
6 1. เอสพีเอสเอส(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 2. เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดว์ 3.สถิติ--การประมวลผลข้อมูล 1
7 1.Achives-Information technology2.Archival matherials-Data processing-Handbooks,manuals,etc3.Archiv 1
8 1.Information science-Vocational guidance.2.Library science-Vocational guidance.3.Information servic 1
9 1.การจูงใจในการทำงาน 1
10 1.การบริหาร 2.การจัดการ 1
11 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 1
12 1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภาษี. 2.ภาษี--การประมวลผลข้อมูล 1
13 1.ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ 2.การจัดการธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล. 1
14 1.ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ 2.การจัดการธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล 1
15 1.สังคมและวัฒนธรรม 2.ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3.ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี 1
16 2.การบริหารงานบุคคล 1
17 3 ดีเอส แม๊กซ์. 1
18 3.ผู้นำ 1
19 7 1
20 ^ English Language Testing System -- Study guidesa 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [115]   [แสดง 20/2299 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.