ห้องปฎิบัติการศรีทอง สีหาพงศ์
Information Science Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
1 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.) 1
2 .Achives-Information technology. 1
3 .Information science-Vocational guidance. 1
4 .Library science-Vocational guidance. 1
5 .Subject headings- - information technology. 1
6 1. การเงิน-- รายงาน. 2. บัญชีและการบัญชี. 1
7 1. การตลาด 1
8 1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ-ภาษี. 2.ภาษี- - การประมวลผลข้อมูล. 1
9 1. เอสพีเอสเอส(โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 2. เอสพีเอสเอสสำหรับวินโดว์ 3.สถิติ--การประมวลผลข้อมูล 1
10 1.การจูงใจในการทำงาน 1
11 1.การบริหาร 2.การจัดการ 1
12 1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 1
13 1.ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--ภาษี. 2.ภาษี--การประมวลผลข้อมูล 1
14 1.ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ 2.การจัดการธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล. 1
15 1.ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ 2.การจัดการธุรกิจ--การประมวลผลข้อมูล 1
16 1.สังคมและวัฒนธรรม 2.ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3.ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี 1
17 2.การบริหารงานบุคคล 1
18 3 ดีเอส แม๊กซ์. 1
19 3.ผู้นำ 1
20 7 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [125]   [แสดง 20/2488 รายการ]

 Copyright 2022. All Rights Reserved.